02438364296 ttcnshtv@gmail.com

Quá trình thành lập và phát triển

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Quá trình thành lập và phát triển
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm được thành lập theo Quyết định số 1485/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Những đặc điểm chính của đơn vị
- Nghiên cứu và sản xuất các loại giống nấm ăn và nấm dược liệu;
- Chuyển giao công nghệ sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến nấm cho các đơn vị và cá nhân trong cả nước;
- Hợp tác với các tổ chức quốc tế về đào tạo cán bộ kỹ thuật và trao đổi thông tin về công nghệ, thị trường nấm;
- Cung ứng các loại giống nấm, vật tư, nguyên liệu, thiết bị phục vụ việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm;
- Thu mua các sản phẩm nấm ở dạng: Tươi, sấy khô, muối để chế biến phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.
Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng
•    Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nấm trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
•    Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và tư vấn về nấm trong phạm vi cả nước.
•    Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ
1. Xây dựng chương trình, dự án, đề tài, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về nấm ăn và nấm dược liệu (sau đây gọi chung là nấm), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. Tham gia xây dựng chiến lược, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về nấm.
2. Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ:
a) Chọn tạo, nhân giống nấm;
b) Bảo tồn và phát triển nguồn gen nấm; 
c) Kỹ thuật nuôi trồng nấm;
d) Phòng, trừ sâu bệnh hại nấm;
đ) Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ mới, công nghệ cao trong nuôi, trồng, sản xuất nấm;
e) Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học về nấm;
g) Công nghệ sản xuất, bảo quản và chế biến nấm;
h) Kinh tế, thị trường và giải pháp phát triển sản xuất nấm. 
3. Thực hiện chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thực nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học về nấm; biên soạn tài liệu khoa học về nấm theo quy định.
4. Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tư vấn, dịch vụ; tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu giống, thiết bị và công nghệ về nấm phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Trung tâm theo quy định.
5. Quản lý sử dụng nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và cấp có thẩm quyền giao.