02438364296 ttcnshtv@gmail.com

Ban Giám đốc và các Phòng

Cơ cấu tổ chức
1-Ban lãnh đạo

Giám đốc: TS Nguyễn Duy Trình

Email: nguyentrinh_76@yahoo.com.vn; nguyenduytrinh2011@gmail.com

Phó Giám đốc: Lê Hồng Vinh

Email: lehongvinh3757@gmail.com

2-Các phòng ban chức năng:

a) Phòng Tổng hợp.

b) Phòng Chọn tạo giống và Công nghệ sản xuất Nấm.
c) Phòng Chuyển giao công nghệ.
d) Trạm Thực nghiệm sản xuất Nấm, tại Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
đ) Trạm Thực nghiệm sản xuất Nấm, tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.                      
- Tổng số CBCNV: 62 người. Trong đó biên chế 03 người và hợp đồng là 59 người.
- Trình độ chuyên môn:  02 tiến sĩ,  04 Thạc sĩ và  56 đại học/ công nhân.

3-Các Trạm thực nghiệm:
    * Trạm thực nghiệm sản xuất nấm tại Từ Liêm
    - Địa chỉ: Trong khuôn viên của Trụ sở chính 
    - Điện thoại: 024.38364296;  Fax: 024.37541159
    * Trạm thực nghiệm sản xuất nấm tại Văn Giang
    - Địa chỉ: xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
    - Điện thoại: 0321.3721168            Fax: 0321.3721181